• 0
      1. Your cart is currently empty.
    • item(s)0

 

QUY ĐỊNH & ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI

 

QLM Pty Ltd – (ABN 46 009 710 614) và công ty TNHH In nhãn Bao bì Hoàng Hà (MST 030 143 5734), sau đây được gọi là “QLM – Hoàng Hà Label Co., Ltd (HHLC-QLM)”

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI để cung cấp Hàng hóa/Dịch vụ cho BÊN MUA (sau đây được gọi là “Điều khoản”, “Hàng hóa” và ” Bên mua ”)

Áp dụng

Trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản của HHLC – QLM, các Điều khoản này áp dụng cho tất cả các giao dịch giữa HHLC – QLM và Bên mua.

Định nghĩa và giải thích

Để tránh các nghi ngờ, các định nghĩa sau áp dụng cho các Điều khoản sau:

Bên Mua được hiểu là người, công ty, đối tác, tín nhiệm, cơ quan chính phủ và bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào với HHLC – QLM; Hợp đồng được hiểu là một hướng dẫn từ Bên mua đến HHLC – QLM để cung cấp hàng hóa và / hoặc dịch vụ; Hàng hóa là tài sản hữu hình và vô hình theo bất kỳ mô tả nào; Đặt hàng được hiểu là một chỉ dẫn từ bên mua để cung cấp hàng hóa và / hoặc dịch vụ; Báo giá được hiểu là một văn bản đề xuất giá do HHLC – QLM thực hiện nhưng không cấu thành một đề nghị cuối cùng nếu ko được xác nhận  không hủy ngang trừ khi được nêu khác trong báo giá; HHLC – QLM được hiểu là Công ty TNHH In nhãn Bao bì Hoàng Hà thuộc Tập đoàn QLM và / hoặc người thừa kế  và người được ủy quyền; Cơ sở được hiểu là nơi giao hàng và / hoặc dịch vụ sẽ được thực hiện.

1. Chấp nhận đơn đặt hàng của Bên mua

1.1 Các Điều khoản này sẽ được áp dụng cho mọi hợp đồng báo giá, chào hàng và bán hàng (bao gồm cả việc chấp nhận hàng hóa và / hoặc dịch vụ) giữa HHLC – QLM và Bên mua. Bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của đơn đặt hàng của Bên mua sai lệch hoặc không nhất quán với các Điều khoản này đều bị loại trừ hoàn toàn và bị từ chối bởi HHLC – QLM. Việc loại trừ và từ chối này bao gồm bất kỳ tuyên bố nào của Bên mua rằng các điều khoản và điều kiện của Bên mua sẽ được áp dụng.

1.2 Hợp đồng chỉ được ký kết giữa HHLC – QLM và Bên mua để cung cấp hàng hóa khi đơn đặt hàng đã được chấp nhận theo Điều khoản của HHLC – QLM.

1.3 Trong khi HHLC – QLM có thể chấp nhận các đơn đặt hàng bằng lời nói hoặc điện thoại theo quyết định của HHLC – QLM, các đơn đặt hàng phải được lập thành văn bản và được bên mua ký tên hoặc ủy quyền hợp lệ.

1.4 HHLC – QLM có quyền chỉ định giá trị đơn đặt hàng tối thiểu là 100 USD cho mỗi hóa đơn tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào và áp dụng phụ phí nếu Bên mua yêu cầu giao hàng có giá trị nhỏ hơn giá trị đặt hàng tối thiểu.

1.5 Đối với bất kỳ đơn đặt hàng hoặc đơn hàng chuyển tiếp, Bên mua đồng ý thanh toán nhiều lần cho đơn hàng theo hoá đơn đã lập bởi HHLC – QLM. Nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào bị cáo buộc hoặc giao hàng không đầy đủ sẽ cho phép Bên mua hủy hoặc thay đổi đơn hàng bất kỳ hoặc trì hoãn hoặc giảm bất kỳ khoản thanh toán nào.

1.6 Hợp đồng ràng buộc sẽ được thiết lập khi Bên mua chỉ định HHLC – QLM bắt đầu công việc hoặc đặt hàng thay mặt Bên mua và Bên mua sẽ chịu trách nhiệm về mọi chi phí trong trường hợp hủy đơn hàng và HHLC – QLM có quyền yêu cầu thanh toán ngay lập tức.

1.7 Bên mua đồng ý rằng trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến lệnh (bao gồm bất kỳ câu hỏi về danh tính hoặc thẩm quyền hoặc bất kỳ điện thoại, fax hoặc email nào), các hồ sơ nội bộ của HHLC – QLM sẽ là bằng chứng về những gì đã được yêu cầu.

1.8 “Bên mua” trong các Điều khoản này là người, công ty hoặc cơ quan chỉ thị HHLC – QLM cung cấp hàng hóa và bảo đảm họ có sự cho phép cần thiết để thực hiện điều đó.

1.9 Mỗi đơn đặt hàng của Bên mua sẽ được coi là đại diện của Bên mua và là một thể thống nhất. Bên mua phải thông báo cho HHLC – QLM về bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến quyết định của chúng tôi để chấp nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào và/hoặc cấp tín dụng, chẳng hạn như khả năng phá sản hoặc các khả năng khác. Việc không thông báo cho QLM – Hoàng Hà Label về bất kỳ yếu tố nào như vậy sẽ được coi là bất bình đẳng về vị thế thương lượng và không thể chấp nhận, gây nhầm lẫn và lừa đảo.

1.10 Nếu Bên mua yêu cầu hoàn thành đơn hàng gấp của họ, bên mua thừa nhận rằng mức độ khẩn cấp làm tăng nguy cơ lỗi và trong khi HHLC – QLM sẽ cố gắng tránh các khiếm khuyết; HHLC – QLM không chịu trách nhiệm về các lỗi khiếm khuyết do yêu cầu hoàn thành gấp của Bên mua.

2. Giá cả và thanh toán

2.1 Các ước tính không phải là các trích dẫn và có thể thay đổi. Trừ khi được quy định khác VAT và các loại thuế khác sẽ được thêm vào giá.

2.2 Giá không bao gồm bảo hiểm, giao hàng và thuế VAT và hàng hóa được lập hóa đơn theo giá hiện hành tại ngày gửi.

2.3 Tất cả các mức giá do HHLC – QLM cung cấp đều có thể nhìn thấy artwork và là “kho dự trù” và cụ thể đối với các hướng dẫn do Bên mua cung cấp tại thời điểm báo giá. Giá có thể thay đổi nếu Bên mua không chấp nhận báo giá trong vòng bảy ngày hoặc yêu cầu sự chậm trễ trong việc sản xuất đơn đặt hàng.

2.4 Nếu Bên mua yêu cầu hoàn thành một đơn hàng gấp, HHLC – QLM có quyền tăng giá để làm thêm giờ hoặc các chi phí khác phát sinh khác.

2.5 HHLC – QLM có thể yêu cầu khoản đặt cọc không hoàn lại trước khi mua nguyen vật liệu hoặc bắt đầu công việc theo đơn đặt hàng của Bên mua.

2.6 Các khoản thanh toán phải được thực hiện trực tiếp cho mạng lưới HHLC – QLM thuần túy mà không có bất kỳ khoản khấu trừ hoặc chiết khấu nào khác ngoài các quy định trong hóa đơn hoặc bảng sao kê có liên quan. Nếu không có điều khoản thanh toán cụ thể nào được chấp thuận, thanh toán phải được thực hiện ngay lập tức theo yêu cầu của HHLC – QLM, thời gian thực chất là nghĩa vụ này.

2.7 Thanh toán chỉ được thực hiện khi HHLC – QLM nhận được thanh toán.

2.8 Nếu Bên mua không thanh toán hóa đơn đúng hạn, HHLC – QLM có quyền thiết lập giá trị tài khoản tối thiểu là $ 1,000.00 mỗi tháng mà Bên mua sẽ phải chấp nhận tại bất kỳ thời điểm nào và áp dụng phụ phí hoặc yêu cầu COD khi bên mua yêu cầu giao hàng với giá trị đơn hàng nhỏ giá trị tài khoản tối thiểu.

2.9 Nếu HHLC – QLM đồng ý chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, HHLC – QLM có quyền thu hồi hoa hồng thẻ tín dụng.

2.10 HHLC – QLM có thể ban hành các thủ tục để thu hồi giá của hàng hóa ngay cả khi quyền sở hữu chưa được chuyển cho Bên mua.

2.11 HHLC – QLM có thể, theo quyết định riêng của mình và không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khác, yêu cầu thanh toán ngay lập tức tất cả số tiền còn nợ ngay cả khi không đến hạn nếu HHLC – QLM lo ngại về khả năng thanh toán của Bên mua (theo ý kiến ​​của HHLC – QLM), đề xuất hoặc tham gia vào thỏa thuận với chủ nợ hoặc người quản trị, người nhận, người thanh lý hoặc người tương tự được chỉ định đối với Bên mua hoặc bất kỳ tài sản nào của Bên mua.

3. Mặc định, lãi, chi phí và tiền phạt

3.1 Khi bất kỳ vi phạm các Điều khoản này hoặc mặc định trong bất kỳ giao dịch nào với HHLC – QLM bởi Bên mua có thể giữ lại tất cả số tiền đã thanh toán cho HHLC – QLM và/hoặc ngừng giao hàng tiếp theo và thu hồi từ phía Bên mua bất kỳ tổn thất lợi nhuận phát sinh và / hoặc theo quyết định giữ lại hoặc sở hữu bất kỳ tài sản và / hoặc hàng hóa nào không được thanh toán mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác của mình và không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên nào. Hơn nữa, Bên mua đồng ý không bắt đầu hoặc tiếp tục hoặc cho phép bắt đầu hoặc tiếp tục thông qua bất kỳ hành động nào chống lại HHLC – QLM cho đến khi bất kỳ sự vi phạm mặc định hoặc vi phạm nào được khắc phục.

3.2 HHLC – QLM sẽ được hưởng lãi suất 2,5% một tháng kể từ ngày tài khoản quá hạn và được cộng dồn hàng tháng cho đến khi toàn bộ số tiền chưa thanh toán đã được thanh toán đầy đủ.

3.3 Nếu một tài khoản quá hạn ba mươi ngày, chi phí quản lý $50,00 hoặc 10% (tùy theo số tiền nào lớn hơn) lên đến tối đa $ 250.00 có thể được tính cho Bên mua cho mỗi tháng tài khoản vẫn chưa được thanh toán.

3.4 Bên mua sẽ bồi thường và hoàn trả HHLC – QLM đối với tất cả các chi phí và chi phí phát sinh trong việc thu hồi hàng hóa và / hoặc thu nợ chưa thanh toán từ Bên mua bao gồm phí chênh lệch, chi phí pháp lý đầy đủ trên cơ sở luật sư-khách hàng, đại lý thu nợ chi phí, chi phí điều tra, tòa án, thi hành án và lệ phí bảo lãnh, chi phí tìm kiếm đại lý, thời gian, đi lại và tất cả các chi phí thu hồi và thu hồi khác.

3.5 Nếu bên mua vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của mình, HHLC – QLM có quyền, bất kể đơn đặt hàng đã được chấp nhận hay không, để giữ lại nguồn hàng của Bên mua và HHLC – QLM sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh hoặc bị cáo buộc bởi Bên mua hoặc bất kỳ bên nào khác trực tiếp hoặc gián tiếp từ các hành động như vậy.

3.6 HHLC – QLM có thể bán bất kỳ tài sản nào của Bên mua mà Bên giữ lại để bù đắp số tiền nợ của Bên mua và HHLC – QLM sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào bị cáo buộc do bán hàng đó. HHLC – QLM chỉ chịu trách nhiệm về số dư (nếu có) từ số tiền bán sau khi tất cả các khoản nợ chưa thanh toán và chi phí bán hàng đầu tiên đã được đáp ứng.

3.7 HHLC – QLM có thể thay đổi hoặc rút bất kỳ cơ sở tín dụng nào vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của mình mà không có trách nhiệm pháp lý với Bên mua hoặc bất kỳ bên nào khác.

4. Giao hàng

4.1 Việc chấp nhận hàng hóa được giao sẽ được coi là tất cả các mục đích đã diễn ra vào lúc hết hạn bảy (7) ngày kể từ ngày giao hàng.

4.2 Bất kỳ ngày giao hàng nào chỉ là ước tính và HHLC – QLM sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ sự cố nào do chúng tôi thực hiện để giao hàng vào bất kỳ ngày nào đã được thỏa thuận hoặc được chỉ định.

4.3 Bên mua không được miễn trừ trách nhiệm của mình đối với HHLC – QLM đối với bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao hàng hoặc thực hiện dịch vụ và không được hủy toàn bộ hoặc một phần đơn đặt hàng của họ hoặc yêu cầu bồi thường vì lý do của HHLC – QLM về yêu cầu giao nhận hoặc các biến thể nhỏ đối với hàng hóa do các biến chứng trong quá trình sản xuất hoặc thông số kỹ thuật.

4.4 Hàng hóa phải được lập hoá đơn cho Bên mua đầy đủ (hoặc một phần để giao một phần) ngay lập tức. Hàng hóa được thu thập hoặc gửi đến Bên mua hoặc khi HHLC – QLM tư vấn cho Bên mua rằng Hàng hóa có sẵn để thu thập hoặc gửi đi.

4.5 Hàng hóa được vận chuyển theo cách được coi là phù hợp với bản chất của Hàng hóa. Nếu Bên mua yêu cầu một phương thức vận chuyển cụ thể, Bên mua phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả các chi phí phát sinh do hướng dẫn của Bên mua và miễn trừ HHLC – QLM khỏi tất cả các khoản nợ theo hướng dẫn của Bên mua.

4.6 Bên mua sẽ được coi là đã chấp nhận giao hàng và trách nhiệm pháp lý đối với hàng hóa ngay lập tức HHLC – QLM cung cấp cho họ một nhà cung cấp dịch vụ hoặc cho cơ sở kinh doanh hoặc trang web của Bên mua dù có tham dự hay không.

4.7 Một giấy chứng nhận và / hoặc sổ ghi chú giao hàng có ý định ký bởi một nhân viên của bên mua xác nhận giao hàng sẽ là bằng chứng về giao hàng.

4.8 HHLC – QLM bảo lưu quyền giao một phần đơn đặt hàng hoặc giao số lượng trên mỗi đơn đặt hàng với mức chênh lệch cộng hoặc trừ 10% về số lượng sẽ được tính hoặc khấu trừ.

4.9 Bên mua chịu trách nhiệm về phí lưu trữ và lưu trữ nếu Bên mua không nhận hàng trong thời gian được chỉ định bởi HHLC – QLM, theo mục 4.10 Bên mua phải thông báo cho chúng tôi ít nhất 14 ngày trước khi có bất kỳ sự thay đổi quyền sở hữu nào của cơ sở nơi HHLC – QLM đang giao hàng.

5. Yếu tố bất khả kháng

HHLC – QLM sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ do bất kỳ hành động nào của chiến tranh, quyền lực hoặc máy móc hư hỏng, khủng bố, đình công, hành động công nghiệp, hỏa hoạn, lũ lụt, bão lụt hoặc các sự kiện bất khả kháng khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

6. Phong cách Trừ khi Bên mua đưa ra các hướng dẫn cụ thể cho HHLC – QLM về kiểu, loại hoặc bố cục; HHLC – QLM có thể đề xuất các ý tưởng mà chúng tôi cho là phù hợp. Nếu sau đó Bên mua yêu cầu một kiểu khác, loại hoặc bố cục HHLC – QLM có thể tăng giá cho công việc bổ sung cần thiết.

7. Proofs

Nếu HHLC – QLM gửi một proof cho Bên mua và Bên mua chấp thuận HHLC – QLM có thể tính thêm một khoản tiền cho bất kỳ thay đổi, lỗi hoặc thiếu sót tiếp theo nào mà HHLC – QLM chưa được thông báo trước khi hoàn thành đơn hàng trừ khi những thay đổi đó là sửa lỗi nhỏ.

8. Mua hàng hóa

8.1 Nếu để hoàn thành đơn đặt hàng HHLC – QLM của Bên mua có được hàng từ các nhà cung cấp bên thứ ba ví dụ như, nhưng không giới hạn, phim, kiểu chữ, đĩa, artwork hoặc đồ trang sức mà HHLC – QLM thường không có sẵn và Bên mua hủy hoặc thay đổi đơn hàng, HHLC – QLM có thể tính phí cho Bên mua về chi phí trả lại hàng hóa cho nhà cung cấp hoặc cho toàn bộ chi phí của hàng hóa nếu nhà cung cấp từ chối đưa họ trở lại.

8.2 Nếu HHLC – QLM tham gia một bên thứ ba để hoàn thành một phần đơn đặt hàng của Bên mua và Bên mua hủy bỏ lệnh đó, Bên mua chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí do bên thứ ba.

8.3 HHLC – QLM sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự chậm trễ, khiếm khuyết hoặc khiếu nại nào của Bên mua hoặc bất kỳ bên nào khác do kết quả hoặc kết nối với hàng hoá cung cấp cho HHLC – QLM của các nhà cung cấp bên ngoài. Bên mua thừa nhận và chấp nhận rằng HHLC – QLM mua lại hàng hóa đó làm đại lý cho Bên mua chứ không phải là Nhà cung cấp chính và không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc cung cấp hàng hóa đó.

9. Thời gian giao hàng

Bên mua phải trả tiền cho vấn đề thời gian sản xuất (đây là vấn đề được sản xuất theo hướng dẫn phát sinh của Bên mua nhưng không được đề cập theo đơn hàng dự định) và Bên mua có thể hướng dẫn HHLC – QLM giữ lại vấn đề quá mức cho các đơn đặt hàng trong tương lai hoặc để loại bỏ sự cố.

10. Bên mua vật liệu và nguồn cung cấp

10.1 Nếu HHLC – QLM đồng ý chấp nhận các tài liệu từ Bên mua để sử dụng theo thứ tự, Bên mua phải cung cấp số lượng bổ sung theo quy định của HHLC – QLM trong giới hạn hư hỏng cho phép.

10.2 HHLC – QLM thường không tính hoặc kiểm tra các tài liệu do Bên mua cung cấp. Nếu Bên mua yêu cầu kiểm tra, HHLC – QLM có thể tính phí cho Bên mua để làm như vậy.

10.3 HHLC – QLM không chịu trách nhiệm đối với thành phẩm không hoàn hảo do lỗi hoặc không phù hợp của nguyên vật liệu hoặc thiết bị do Bên mua cung cấp.

10.4 HHLC – QLM có quyền tính phí lưu trữ đối với tài sản mà Bên mua đã để lại sau khi hoàn thành đơn đặt hàng và có thể bán chúng sau 12 tháng để thanh toán chi phí. HHLC – QLM sẽ chỉ chịu trách nhiệm về số dư, nếu có, sau khi tất cả các chi phí đã được khấu trừ

11. Vấn đề thường gặp

Theo toàn quyền quyết định của HHLC – QLM, tất cả các khuôn bế, tấm phim và các bề mặt khác có thể được xử lý sau khi hoàn thành đơn đặt hàng nếu HHLC – QLM nhận được sự đồng ý bằng văn bản. HHLC – QLM sẽ lưu trữ tất cả các vấn đề tồn đọng và có thể tính phí lưu trữ và chú ý theo yêu cầu của Bên mua.

12. Rủi ro và bảo hiểm

12.1 Tất cả các rủi ro chuyển cho Bên  mua khi giao hàng như được định nghĩa trong Điều khoản giao hàng và trách nhiệm của Bên mua là sắp xếp bảo hiểm. Nếu hàng hóa bị hư hỏng, bị phá hủy trước khi nhận được thanh toán, HHLC – QLM có quyền thanh toán đầy đủ hoặc tiền bảo hiểm cho hàng hóa. Trình bày các Điều khoản này cho công ty bảo hiểm của Bên mua là bằng chứng đầy đủ về các quyền của HHLC – QLM đối với số tiền bảo hiểm.

12.2 Tất cả các rủi ro liên quan đến tài sản của Bên mua trong việc sở hữu của HHLC – QLM vẫn còn với Bên mua và trách nhiệm của Bên mua là sắp xếp bảo hiểm.

13. Phương tiện điện tử và truyền thông

13.1 Ngoại trừ Truyền thông do Bên mua cung cấp, quyền sở hữu tất cả các Phương tiện do HHLC – QLM sử dụng để lưu trữ dữ liệu cần thiết để hoàn thành đơn đặt hàng là tài sản của HHLC – QLM và chúng tôi có thể tính phí cung cấp dữ liệu đó cho Bên mua.

13.2 HHLC – QLM không chịu trách nhiệm lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào trên bất kỳ phương tiện nào và HHLC – QLM có thể tính phí cho Bên mua để lưu trữ.

14. Yêu cầu và trả lại

14.1 Không có hàng hóa nào được chấp nhận trả lại trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của HHLC – QLM trước khi trả lại và sau đó chỉ khi các điều kiện được chấp nhận đối với HHLC – QLM và toàn bộ rủi ro của Bên mua là mất mát hoặc hư hỏng và cung cấp hàng hóa trong thùng chứa kín đã giao hàng.

14.2 Trường hợp HHLC – QLM đồng ý chấp nhận hàng hóa để trả lại, phí dịch vụ / kho lại 20% hoặc $ 75,00 tùy theo số tiền nào lớn hơn sẽ được Bên mua thanh toán.

15. Trách nhiệm hữu hạn

15.1 HHLC – QLM, trong mọi trường hợp, dù yêu cầu bồi thường dựa trên bảo hành, hợp đồng, bị tra tấn, trách nhiệm nghiêm ngặt, sơ suất hay không, phải chịu trách nhiệm về thiệt hại ngẫu nhiên hoặc thiệt hại hoặc cho bất kỳ thiệt hại nào vượt quá số tiền của giá mua nhận được HHLC – QLM. Theo điều 15.2 HHLC – QLM sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, mất mát hoặc chi phí nào được thực hiện trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày giao hàng hoặc thực hiện (hoặc tại tất cả các hàng đã được giải nén, bán hoặc sử dụng hoặc áp dụng) sau đó được coi là chấp nhận không đủ tiêu chuẩn.

16. Bảo đảm thanh toán

16.1 Nếu HHLC – QLM cho phép Bên mua thêm thời gian để trả tiền hoặc thực hiện các nghĩa vụ không đảm bảo hoặc các yếu tố an ninh khác, HHLC – QLM có thể yêu cầu bảo đảm thanh toán bao gồm bảo lãnh của bất kỳ giám đốc hoặc người nào khác được kết nối với Bên mua.

16.2 Bất kỳ yêu cầu nào về an ninh hoặc bảo đảm không ảnh hưởng đến các quyền hoặc biện pháp khắc phục khác HHLC – QLM có thể có và không ảnh hưởng đến việc đặt tên của hàng hóa được cung cấp cho Bên mua.

17. Đạo luật về bảo vệ Tài sản Cá nhân 2009 (“PPSA”) và Văn bản đăng ký bảo vệ Tài sản Cá nhân (“PPSR”)

17.1 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này trái với bất kỳ điều khoản nào trong PPSA, hoặc sửa đổi, điều khoản hoặc điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản này.

17.2 Bên mua và tất cả các bên khác như, nhưng không giới hạn, chủ sở hữu của tài sản nơi hàng hóa của HHLC – QLM, các ngân hàng, công ty tài chính, người nhận, người thanh lý hoặc các nhân viên phá sản khác của Bên mua được thông báo rằng sở hữu và sở hữu của hàng hóa HHLC – QLM và tất cả các tài sản khác đều phải chịu “Quyền lợi An ninh Hoàn hảo trên PPSR”.

17.3 HHLC – QLM có thể có và được hưởng “Quyền lợi bảo đảm tiền mua” (“PMSI”) và / hoặc các lợi ích an ninh khác trên PPSR đối với hàng hóa được giao nhưng không thanh toán và đối với hàng hóa và tài sản khác của HHLC – QLM và quyền sở hữu và sở hữu vẫn còn với HHLC – QLM cho đến khi tất cả tiền đã được thanh toán đầy đủ và tất cả các nghĩa vụ khác của Bên mua đối với HHLC – QLM đã được thỏa mãn.

17.4 Trong trường hợp các Quyền lợi An ninh của HHLC – QLM chưa được hoàn thiện, Bên mua thừa nhận và đồng ý rằng các Điều khoản này tạo ra Quyền lợi Bảo vệ Tài sản Bảo đảm và đồng ý với HHLC – QLM đăng ký Quyền lợi An ninh trên PPSR và cung cấp tất cả các hỗ trợ theo yêu cầu của HHLC – QLM để đăng ký, hoàn hảo và giữ nguyên tính toàn vẹn của Quyền lợi An ninh của HHLC – QLM.

17.5 Bên mua không được tạo hoặc cho phép bất kỳ bên nào tạo ra bất kỳ hình thức bảo đảm nào bao gồm, nhưng không giới hạn, Báo cáo tài chính, Báo cáo thay đổi tài chính đối với hàng hóa của HHLC – QLM và tài sản khác trên PPSR hoặc trong bất kỳ tài liệu nào khác ..

17.6 Đối với Mục 64 của PPSA, Bên mua bảo đảm rằng trong mọi trường hợp, Bên mua sẽ cho phép ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác đăng ký “lợi ích bảo mật ưu tiên siêu” hoặc bất kỳ quyền lợi bảo mật ưu tiên nào khác đối với PPSR đối với hàng hóa chưa thanh toán của HHLC – QLM và / hoặc bất kỳ tài sản nào khác có thể ở tại cơ sở hoặc trên các trang web không thuộc quyền kiểm soát trực tiếp của HHLC – QLM.

18. Cạnh tranh chung và Luật tiêu dùng 2010 (“CCCA”)

Các Điều khoản này không nhằm mục đích có hiệu lực của việc ký hợp đồng ra khỏi bất kỳ điều khoản nào của CCCA và các sửa đổi đó trừ khi được pháp luật cho phép. Nếu Bên mua hàng hóa / dịch vụ với tư cách là người tiêu dùng, các Điều khoản này sẽ phải tuân theo luật bảo vệ quyền của người tiêu dùng và sẽ không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của người tiêu dùng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này trái với bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản hoặc điều khoản của CCCA sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các điều khoản còn lại của các Điều khoản này.

19. Thông qua Tên gọi / cách đặt Tên gọi Hàng hóa

19.1 Mặc dù việc giao hàng vẫn giữ nguyên với HHLC – QLM cho đến khi tất cả tiền đã được thanh toán đầy đủ và Bên mua đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ của mình đối với HHLC – QLM.

19.2 HHLC – QLM sẽ giao hàng đầy đủ cho Bên mua khi nhận đủ thanh toán, bao gồm tất cả các khoản tiền khác do Bên mua thực hiện theo bất kỳ hợp đồng pháp lý và tài sản nào khác trong tất cả hàng hóa được cung cấp theo bất kỳ hợp đồng nào và không chuyển cho Bên mua.

19.3 Bên mua giữ hàng như đại lý ủy thác và bảo lãnh cho HHLC – QLM và Bên mua sẽ không tính phí hàng hóa bằng bất kỳ cách nào hoặc cho phép hoặc mặt khác cho bất kỳ lợi ích nào đối với hàng hóa cho đến khi có tên gọi rõ ràng được chuyển cho Bên mua.

19.4 Bên mua phải giữ hàng hóa tách biệt với các hàng hóa khác và duy trì việc dán nhãn và đóng gói HHLC – QLM để chúng có thể dễ dàng nhận biết là tài sản của HHLC – QLM; tuy nhiên, việc không tuân thủ các yêu cầu này sẽ không ảnh hưởng đến tên gọi của HHLC – QLM đối với hàng hóa.

19.5 Đối với hàng hóa mà tiêu đề chưa được chuyển đến Bên mua,HHLC – QLM có thể hướng dẫn Bên mua trả lại (hoặc bất kỳ phần nào của họ) cho HHLC – QLM nếu nghĩa vụ của Bên mua theo các Điều khoản này chưa được hoàn thành.

19.6 Bên mua không được bán hàng ngoại trừ trong quá trình kinh doanh thông thường của Bên  mua.

19.7 Bên mua nắm giữ và đồng ý giữ số tiền thu được từ việc bán bất kỳ hàng hóa nào trên ủy thác cho HHLC – QLM trong một tài khoản riêng mà không có khoản tiền nào khác được thanh toán; tuy nhiên, việc không gửi tiền bán hàng vào một tài khoản riêng biệt hoặc để giữ riêng số tiền đó sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của Bên mua đối với số tiền thu được là người được ủy thác của số tiền thu được cho HHLC – QLM.

19.8 Nếu HHLC – QLM nhận thức được sự vi phạm các Điều khoản này hoặc sự kiện phá sản (hoặc khả năng xảy ra sự kiện tương tự); HHLC – QLM và / hoặc bất kỳ đại diện nào của HHLC – QLM có thể là người được mời của Bên mua vào mà không cần thông báo bất kỳ cơ sở nào mà họ nghi ngờ hàng hóa được đặt và loại bỏ chúng mà không vi phạm, phát hiện hoặc chuyển đổi bất kể hàng hóa có thể đã được gắn với hàng hóa khác hoặc đất không phải là tài sản của HHLC – QLM, và vì mục đích này, Bên mua không thể hủy bỏ QLM để vào cơ sở đó và bồi thường HHLC – QLM từ và chống lại mọi chi phí, yêu cầu, yêu cầu hoặc hành động của bất kỳ bên nào phát sinh từ hành động đó.

19.9 HHLC – QLM có thể ban hành các thủ tục để thu hồi giá hàng hóa / dịch vụ ngay cả khi quyền sở hữu chưa được chuyển cho Bên mua.

20. Sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu

20.1 Trừ khi có thoả thuận khác của HHLC – QLM bằng văn bản, bản quyền và quyền sở hữu đối với tất cả tài sản nghệ thuật, văn học và tài sản khác vẫn còn lại với HHLC – QLM.

20.2 Trừ khi có thoả thuận khác của chúng tôi bằng văn bản, Bên mua sẽ bồi thường hoàn toàn HHLC – QLM cho bất kỳ việc sử dụng tác phẩm nghệ thuật, thiết kế giả và tài sản trí tuệ và vật lý khác của Bên mua hoặc các bên khác cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc hoàn thành đơn đặt hàng với HHLC – QLM.

20.3 Đối với tài sản nghệ thuật và/hoặc văn học bao gồm, nhưng không giới hạn, bản vẽ, bản phác thảo, mô hình, tranh vẽ, ảnh, văn bản, thiết kế hoặc sắp xếp được cung cấp cho HHLC – QLM của Bên mua và / hoặc bởi đại lý ủy quyền, Bên mua bảo đảm rằng Bên mua bản quyền hoặc giấy phép cho phép HHLC – QLM tái sản xuất tài sản đó với mục đích hoàn thành đơn đặt hàng của Bên mua.

21. Thiết lập và ứng dụng

21.1 HHLC – QLM có quyền đặt ra yêu cầu thành toán bất kỳ khoản tiền nào nếu Bên mua nợ một khoản tiền tương đương với tổng số tiền tại thời điểm đó do Bên mua nợ hoặc bên đại diện Bên mua.

21.2 HHLC – QLM có thể áp dụng yêu cầu thành toán bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ hoặc người đại diện Bên mua bất kỳ và tất cả các khoản nợ của Bên mua nếu thấy phù hợp và Bên mua từ bỏ mọi quyền thông báo về việc phân bổ đó.

22. Tái cấu trúc Mua hàng

22.1 Bên mua phải thông báo cho HHLC – QLM bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tên, địa chỉ, tất cả các chi tiết liên lạc khác, cấu trúc, quyền sở hữu hoặc bán bất kỳ phần nào trong doanh nghiệp của mình trong vòng 7 ngày kể từ ngày thay đổi đó. Bên mua sẽ chịu trách nhiệm đối với HHLC – QLM đối với bất kỳ giao dịch mua nào từ HHLC – QLM và các đơn đặt hàng / hợp đồng được đặt với các nhà cung cấp bên ngoài – thay mặt Bên mua cho đến khi có thông báo như vậy.

22.2 HHLC – QLM có quyền xem xét hoặc rút lại bất kỳ cơ sở tín dụng nào được cấp cho Bên mua và xem xét hoặc hủy bỏ tất cả các hợp đồng khi có thay đổi về cấu trúc của Bên mua, thay đổi quyền sở hữu hoặc bán bất kỳ phần nào của doanh nghiệp.

23. Không khước từ

HHLC – QLM không khước từ bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản vào bất kỳ lúc nào được coi là hoặc ngụ ý giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ quyền nào của HHLC – QLM.

24. Quy định Bảo mật và Thông tin Tín dụng

Bên mua và / hoặc (những) người bảo lãnh không thể hủy ngang HHLC – QLM và các công chức và đại lý của mình để thực hiện các yêu cầu này theo thời gian vì HHLC – QLM có thể coi là cần thiết để có được thông tin và / hoặc điều tra độ tin cậy của Bên mua bao gồm các yêu cầu với những người được chỉ định tài liệu tham khảo thương mại, ngân hàng của Bên mua, bất kỳ nhà cung cấp tín dụng nào, bất kỳ cơ quan báo cáo tín dụng nào, bất kỳ văn phòng quyền sở hữu đất nào, ASIC, ITSA và / hoặc bất kỳ cơ quan tương tự và / hoặc dịch vụ thông tin liên quan nào [“Nguồn”] và bao gồm tín dụng cá nhân và thông tin tín dụng tiêu dùng và bất kỳ thông tin tài sản, kinh doanh và / hoặc khả năng thanh toán nào. Bên mua theo khoản này không cho phép Nguồn tiết lộ bất kỳ điều gì về thuộc sở hữu Bên mua và Bên mua đồng ý rằng HHLC – QLM có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Bên mua cho bất kỳ người nào quan tâm (chỉ tuân theo bất kỳ nghĩa vụ nào HHLC – QLM có thể có theo Đạo luật Quyền riêng tư 1988 (Cth) và các sửa đổi đó.

25. Thông báo

Thông báo từ HHLC – QLM cho Bên mua được phục vụ khi giao bằng tay, gửi qua đường bưu điện, trao đổi tài liệu, fax hoặc email và được xử lý như được đưa ra khi: nếu được giao bằng tay khi được giao; nếu gửi bằng thư hoặc trao đổi tài liệu, 48 giờ sau khi gửi; nếu được gửi qua fax, và / hoặc email khi máy fax xác nhận việc truyền hoặc khi hệ thống email xác nhận việc truyền tải. Thông báo được cung cấp sau 5 giờ chiều và / hoặc vào một ngày nghỉ sẽ được coi là được đưa ra vào Ngày làm việc tiếp theo.

26. Tranh chấp

Nếu tranh chấp phát sinh giữa HHLC – QLM và Bên mua và giải pháp được nêu trong các Điều khoản này thì giải pháp đó sẽ là sự ràng buộc đầy đủ và cuối cùng của tranh chấp. Nếu không có giải pháp nào cho tranh chấp tồn tại trong các Điều khoản này và tranh chấp không thể được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày tranh chấp thì một trong hai bên có thể chuyển vấn đề đó cho một người hòa giải. Nếu không bên nào có thể đồng ý về hòa giải thì tranh chấp sẽ được chuyển đến một người hòa giải phù hợp với điều khoản “Luật Điều chỉnh và Thay đổi Điều khoản Thương mại” trong các Điều khoản này. Bên mua sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí của buổi hòa giải và nếu điều này trái với Luật điều chỉnh, các bên sẽ đóng góp bằng nhau vào chi phí hòa giải.

27. Hiệu lực / Tính hiệu lực

Nếu bất kỳ điều khoản của các Điều khoản này không hợp lệ vì bất kỳ lý do nào thì điều khoản đó hoặc nội dung của chúng sẽ bị loại bỏ mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản này.

28. Luật điều chỉnh và các thay đổi đối với Điều khoản thương mại

28.1 Luật pháp của Úc và Việt Nam áp dụng cho các Điều khoản này và cho tất cả các hợp đồng hoặc thỏa thuận khác giữa HHLC – QLM và Bên mua. Bên mua đồng ý rằng tất cả các hợp đồng được thực hiện với HHLC – QLM sẽ được coi là được thực hiện tại khu vực do HHLC – QLM chỉ định và Bên mua đồng ý đệ trình lên thẩm quyền của Tòa án do HHLC – QLM đề xuất.

28.2 Tất cả các sửa đổi và sửa đổi đối với các điều khoản này hoặc bất kỳ sự chấp thuận nào dưới đây phải bằng văn bản có chữ ký của một người được ủy quyền hợp pháp HHLC – QLM, nếu không, chúng sẽ không có ràng buộc với HHLC – QLM.

28.3 HHLC – QLM có thể thay đổi, bổ sung hoặc xóa bất kỳ Điều khoản nào trong các Điều khoản này và những thay đổi đó sẽ có hiệu lực kể từ ngày thay đổi được thông báo cho Bên mua. Bên mua sẽ được coi là đã chấp nhận các thay đổi khi đặt thêm đơn đặt hàng với HHLC – QLM.

28.4 QLM – Hoàng Hà Label có thể cấp phép hoặc ký hợp đồng phụ toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ của mình mà không cần sự đồng ý của Bên mua.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BRING YOUR LABELS ALIVE